Oud tweede Kamerlid voor de VVD Gert-Jan Oplaat, voorzitter van NOJG, royeert lid.

Wanneer speelt de afkomst van een lid een belangrijke rol in een royering?  Of zijn innovatieve ideeën eng? Of  zijn de creatieve uitingen schadelijk. Of zijn kritische noten vervelend? Of is betrokkenheid ongewenst? Of is transparantie gevaarlijk?
We laten liever de lezer aan de hand van een track record de publicaties over deze politicus, de antwoorden op deze vragen invullen.

Gert-Jan oplaat had samen met partijgenoot Gert Wilders zonder enige overleg met de VVD-partijtop, een manifest opgezet en gepubliceerd. Dit zonder geroyeerd te worden, maar een NOJG-lid die een ledenklankbordgroep opzet, is voor Gert-Jan Oplaat voldoende reden dit lid te royeren. Is hier sprake van meten met twee maten? Of de pot verwijt de ketel dat die zwart is?

Geen inzage geven in de verenigingsstukken.

Meerdere KNJV bestuurders en medewerkers hielden achttien maanden lang vast aan het idee dat zij de jaarverslagen niet met de leden hoefden te delen. Zij dachten waarschijnlijk dat dit een voorrecht was dat alleen aan hen toebehoorde.

Ieder bestuurder of medewerker die gevraagd werd deze stukken te delen, gaf een andere reden waarom dit niet zou mogen. Samengevat kwam het er op neer dat zij prudent wilden zijn en willen voorkomen dat deze stukken in de verkeerde handen zouden vallen. Wat moet er dan wel niet aan "top secret" informatie in deze stukken staan, dat ze in "verkeerde" handen zo gevaarlijk zijn?

Is een lid per definitie niet te vertrouwen?

Maar zijn de handen van de leden die de contributie betalen ook "verkeerde handen"? Het lid wordt geacht de bestuurders wel te vertrouwen met miljoenen aan contributie, maar andersom is dat blijkbaar niet noodzakelijk. Is het lid per definitie niet te vertrouwen?

Maar, is dit een voldoende steekhoudend argument dat het achterhouden van informatie rechtvaardigt? Hoe kunnen leden anders controleren dat hun contributie op de juiste wijze wordt besteed?

Gelukkig dat oud CDA-burgemeester Willem Urlings, voorzitter van de KNJV, met enige aanmoediging van een advocaat, is terug gekomen op zijn eerdere afwijzing op deze vraag en deze stukken alsnog beschikbaar stelde. Daar zijn wij uiteraard zeer dankbaar voor.

Dit precedent lijkt het NOJG-bestuur niet te overtuigen.

Je zou zeggen dat als de grootste jagersvereniging van Nederland het ingezien heeft dat zij een fout heeft gemaakt door deze stukken niet met haar leden te delen, dat het bestuur van een kleinere vereniging zoals de NOJG, deze fout niet zou maken. Niets is minder waar. Het NOJG-bestuur voert precies hetzelfde redenen aan. verenigingsstukken kunnen in verkeerde handen een bedreiging zijn waardoor deze niet met de leden wil delen.

Maar het NOJG-bestuur gaat nog een stap verder dan de KNJV. Zij weigert niet alleen deze stukken met de leden te delen, ze gaan het lid dat hierom heeft gevraagd op basis van merkwaardige argumenten royeren. Ze stellen vervolgens dat een geroyeerd lid niet het recht heeft deze stukken in te zien. Hoe krom wil je het hebben?

Het zal er toch niets mee te maken hebben dat dit lid een allochtoon is? Dat het voormalig Tweede Kamerlid Gert-Jan Oplaat, voorzitter van NOJG en ooit “de rechterhand” van Gert Wilders betrokken was bij het opstellen van een "zacht uitgedrukt" rechts manifest?

Dit zullen we ook aan de rechter voorleggen mocht het noodzaak daartoe nopen. Uiteraard hopen wij dat redelijkheid zal prevaleren en dit niet nodig zal zijn.

N.B. een NOJG bestuurder beweerde dat de verenigingsstukken altijd in te zien waren op het kantoor van NOJG. Waarom heeft het bestuur dit niet direct in oktober 2019 gezegd, toen de stukken voor de eerste keer werden opgevraagd? Met deze zelfde uitspraak probeerde het KNJV-bestuur zich ook uit de benauwde situatie te bevrijden. Blijkbaar, als men geen argumenten meer heeft, als het duidelijk is dat er procedurele fouten zijn gemaakt, als het water tot aan de lippen reikt dan denkt men kennelijk dat zo'n uitspraak de kous af is.

Geachte NOJG voorzitter Gert-Jan Oplaat,

Stop met het achterhouden van informatie, lasterlijke berichten plaatsen, niet in gesprek willen gaan. Deze handelswijze brengt de jagerij verder in diskrediet. We verzoeken u vriendelijk de bizarre royering ongedaan te maken en over te gaan tot het beschikbaar stellen van de gevraagde stukken. Misschien zijn uw acties ten aanzien van het geroyeerde lid zijn een goede voorzitter onwaardig.

Wees een integere bestuurder, weidelijk jager, rechtvaardig voorzitter, eerlijk mens.

Gert-Jan Oplaat, VVD, Tweede Kamerlid, NOJG, KNJV, Vereniging, Bestuur, Wilders, Jaarverslag, Klankbordgroep, Advocaat

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved