Wij hebben de statuten aangepast zodat u de notulen nooit meer kunt inzien

1 april grap

(Citaat) "Conform de nieuwe statuten die op 1 januari van kracht zijn geworden, worden de notulen niet meer beschikbaar gesteld."

Aldus een medewerker Juridische Zaken van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Dit is net zo grappig als de Tweede Kamers van Rusland en China die hun grondwet aangepast hebben zodat hun leiders oneindig lang aan de macht kunnen blijven. En aan niemand anders dan de intimi verantwoordelijkheid hoeven af te leggen.

Dit kan niet waar zijn maar is het toch!

Voorzitter Urlings en de 34 koppige leden van de Tweede Kamer van de KNJV, de Ledenraad, lijken de verleiding niet te hebben kunnen weerstaan om dezelfde dictatoriale werkwijze te gebruiken en hebben de statuten aangepast zonder de leden hierover vooraf te informeren. Doel? De vereniging stelen van de leden, denken wij.

Anderhalf jaar achterhouden van informatie

Directeur Hoedemaker, voorzitter Urlings en andere KNJV bestuurders hebben in totaal anderhalf jaar lang geweigerd de jaarverslagen en notulen met de leden te delen. Je zou zeggen dat de leden het recht hebben om na te gaan hoe hun contributie van in totaal 3,3 miljoen euro gespendeerd wordt. Dat zou bij een professionele, transparante organisatie als de Koninklijke die zegt openheid na te streven geen probleem horen te zijn.
Toch moest er een advocaat aan te pas komen de heren ervan te overtuigen dat het achterhouden van deze informatie onwettig was. Uiteindelijk heeft voorzitter Urlings tegenstribbelend deze stukken beschikbaar gemaakt.

Wat hebben de bestuurders en medewerkers te verstoppen?

Maar waarom vinden de bestuurders en medewerkers van zo’n professionele, gerespecteerde organisatie als de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging het zo moeilijk deze informatie met de leden te delen? Natuurmonumenten doet dit. Vogelbescherming doet dit. Visserij Nederland doet dit. Deze natuur-organisaties die vergelijkbaar zijn met de KNJV publiceren hun jaarverslagen openbaar op hun website. Dus niet alleen de leden kunnen deze inzien maar iedereen die daar behoefte aan heeft. Dat is ook conform de uitspraak van voorzitter Urlings: ! het besturen van Jagersvereniging moet op basis van “een open en transparante communicatie” gebeuren! Helaas blijken deze uitsprake van weinig waarde te zijn.

De aap komt uit de mouw

Waarom het KNJV bestuur en medewerkers van het verenigingsbureau de stukken niet met de leden en met voorzitters van de provinciale afdelingen willen delen, denken wij in het jaarverslag zelf te kunnen vinden:
- Budgetoverschrijdingen door verenigingsmedewerkers blijken een normale zaak te zijn.
- Een gemiddeld salaris van rond 70.000 euro lijkt in verhouding met de andere natuurverenigingen zoals Natuurmonumenten en Vogelbescherming aan de hoge kant.
- De secundaire arbeidsvoorwaarden zoals lease-auto’s en ruime pensioenvoorzieningen zijn ook goed geregeld.
- Reservering van meer dan een miljoen euro’s om in het geval van faillissement de “verplichtingen” aan de medewerkers een half jaar door te kunnen betalen.
- Bijna 400.000 euro uitgeven aan externe adviseurs om de professionals van de vereniging te ondersteunen.
- Bijna 80.000 euro te veel uitgeven aan het clubblad Buit waarvan nu blijkt dat de stekker er is uitgetrokken.

Dan wordt het opeens veel duidelijk waarom het bestuur en met name de medewerkers van het verenigingsbureau zulke capriolen uithalen om deze stukken voor zichzelf te houden.

Bestuursinstrumenten van de Koninklijke

Wanbeleid? Mismanagement? Laster en smaad campagnes? Treiteren? Negeren? Machtsmisbruik? Achterhouden van informatie? Horen deze instrumenten bij een Koninklijke organisatie?

Maar jet machtsspelletje van het bestuur en medewerkers stopt hier niet. Deze denken ook de statuten te kunnen aanpassen zonder enige vorm van kennisgeving. De leden worden niet geïnformeerd. Sommige provinciale voorzitters worden niet geïnformeerd. Kunnen wij hieruit concluderen dat het besturen van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op een dictatoriale werkwijze plaatsvindt.

De statuten zijn aangepast zonder de wijzigingen te communiceren naar de leden en de provinciale bestuurder. Dit, terwijl hier specifiek om gevraagd is. De heer Lodders, ambtelijk secretaris, schrijft dat deze wijzigingen niet met de leden gedeeld hoeven te worden. En dat de provincie bestuurders zelf mogen bepalen of zij deze met de leden delen als zij over deze informatie beschikken.

Maar wat blijkt? Provinciale bestuurder van Zuid-Holland, de heer Wilfried van Wilgen schrijft op 2 december 2019 dat hij niet op de hoogte is van de statutenwijzigingen. Dit, terwijl op 10 december 2019 hierover in de landelijke Ledenraad gestemd zou worden. Kunnen we hieruit concluderen dat de heer Henning van den Akker, Ledenraadsvertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland, de statutenwijzigingen niet met zijn provinciale voorzitter heeft gedeeld?

Ook uit het bericht van een andere provinciale voorzitter (deze wenst zijn naam geheim te houden) kunnen we opmaken dat hij geen inzage heeft gekregen in de jaarverslagen van de KNJV. Ook hier lijkt er sprake van te zijn dat de Ledenraadsvertegenwoordiger van deze provincie geen behoefte had de landelijke informatie met zijn provinciale voorzitter te delen.

Het moet wel duidelijk zijn. De Ledenraad, die een doorgeefluik had moeten zijn, lijkt in beton gegoten onderdeel van de ivoren torren in Amersfoort. Niet veel uit de Ledenraad en Amersfoort lijkt de provincies en leden te bereiken. Ons kent ons. Wij zijn de macht. Wij mogen alles aanpassen zonder de leden hierbij te betrekken of over te informeren.

De ledenraadsvertegenwoordigers blokkeren de informatiestroom

De informatievoorziening loopt heel stroef van boven naar beneden, van de landelijke bestuursorganen naar de provinciale besturen en leden. En aders om. Zo blijkt dat directeur Hoedemaker niets wist over de oprichting van een Nederlandse Jachthonden Vereniging terwijl Ledenraadsvertegenwoordiger Jan-Peter Spierenburg wel degelijk deze informatie gekregen had om verder te communiceren.

Genoemde heren kunnen op deze manier eigenhandig de koninklijke jagerij in Nederland om zeep helpen. Maar soms is het noodzakelijk om een krakkemikkig gebouw te slopen om een nieuw solide en betrouwbaar huis op te bouwen.

De dagvaarding zal deze week door de deurwaarder bij de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging worden afgeleverd.

De gang naar de media zit ook in de planning. De bestuurders en medewerkers zijn de enigen die deze crisis kunnen afwenden door terug te treden en de vereniging terug te geven aan de leden.

Vereniging, Bestuur, Jaarverslag, Advocaat, Sociale Media, Blokkeren, Informatie achterhouden, Checks and Balances

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved