U bent schuldig bevonden. Hierdoor bent u geroyeerd

Hoe bijzonder is het dat een bestuur denkt de aanklager, de rechter, de jury en de beul te kunnen zijn. Op basis van eigen bevindingen een vonnis uitspreken, zonder enkele vorm van wederhoor.
U bent schuldig bevonden en indien u hiertegen bezwaar indient dan zullen wij ons besluit aan de vereniging rechtbank de ALV voorleggen. De wetgeving schrijft voor dat de "schuldige" (red geroyeerde) recht heeft woord te voeren in zijn verweer, maar de statuten van NOJG jagersvereniging staat dat niet toe. Geniet van een stuk bijzondere rechtvaardigheid uitgesproken door het bestuur van NOJG Jagersvereniging Bestuur

Haaksbergen 19 februari 2020

Geachte lid,
Het landelijk bestuur van de NOJG heeft geconstateerd dat u een Facebookpagina heeft opgericht met gebruikmaking van de naam en het logo van de NOJG. Daarmee doet u voorkomen uit naam van de NOJG te handelen, dan wel de goedkeuring van de NOJG te hebben, dan wel gerechtigd te zijn het logo van de NOJG te gebruiken.

Dat is echter niet zo. We hebben u dat meerdere malen laten weten en verzocht om een gesprek. U heeft diverse uitnodigingen van het bestuur gehad, laatstelijk per aangetekende brief. Een gesprek heeft u in eerste instantie geweigerd, en uw laatste bericht is dat u wel een gesprek wil, maar dat het landelijk bestuur dan nota bene excuses aan u zou moeten maken.

U begrijpt, dat is de wereld op z'n kop. U pleegt een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW, en de vereniging spreekt u daar thans op aan.

De NOJG is een vereniging, met als centraal gegeven dat de leden in vergadering bijeen het beleid bepalen. Zij heeft voor het voorbereiden van dat beleid, de uitvoering ervan als ook voor het dagelijks beheer een bestuursstructuur gekozen van een landelijk bestuur. Dat bestuur zorgt in ieder geval voor een tweetal ledenvergaderingen, namelijk in het najaar de beleidsvormende vergadering en in het voorjaar de vergadering van verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en de bijbehorende financiële zaken. Hiermee is verankerd dat de ledenvergadering als hoogste orgaan de macht heeft. Wij als landelijk bestuur worden al lange tijd ongewenst geconfronteerd met uw acties op Facebook, waarop u als initiatiefnemer, verantwoordelijke zoals u dat noemt, een klankbord stelt te hebben voor leden van de NOJG. U maakt daarbij gebruik van het logo van de NOJG. Wij wijzen u erop dat de Facebookactiviteit met gebruikmaking van ons logo in strijd is met de bestuurlijke en democratische beginselen van de NOJG en gebruikmaking van het logo hierbij onrechtmatig is. Wij, als hiertoe bevoegd orgaan binnen de vereniging hebben u niet verzocht om een pagina te starten, evenmin gaven wij u machtiging het logo te gebruiken. Wij maken ons met name ernstig zorgen over het feit, dat u melding maakt van 550 deelnemende leden, waarvan u de gegevens zomaar publiceert. U handelt hiermee in strijd met de Wet Persoonsgegevens, op grond waarvan wij juist een speciale verantwoordelijkheid dragen en waartoe wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben.

Leden weten niet waar ze aan toe zijn en stellen ons vragen over uw pagina. Telkens weer moeten we uitleggen dat uw Facebookpagina geen actie is van het landelijk bestuur en dat het geen spreekbuis is voor onze vereniging. Deze verwarring is onwenselijk, nu wij geen enkele invloed op de inhoud hebben. Het bestuur laat zich voorts niet op deze wijze chanteren om met u samen de pagina te gaan beheren. Ook die optie wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Gelet op het vorengaande sommeren wij u om per heden uw activiteiten uit naam van de NOJG te beëindigen en beëindigd te houden. Ook sommeren wij u om het gebruik van NOJG logo's per direct te beëindigen en beëindigd te houden.

Wij verzoeken u aan deze sommaties te voldoen, bij gebreke waarvan wij gerechtelijke stappen zullen ondernemen, inclusief het eisen van een dwangsom en schadevergoeding. Uw handelen dient gekwalificeerd te worden als een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW.

Wij hebben voorts naar aanleiding van uw acties, reacties en houding besloten uw lidmaatschap van de NOJG te beëindigen door ontzetting, op grond van het feit dat er dringende redenen zijn omdat u de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. U brengt leden in verwarring, u laat zich lasterlijk uit over bestuursleden en u publiceert correspondentie tussen u en het bestuur. De bedoeling kan geen andere zijn dan een wig te drijven in de vereniging. De daarmee gepaard gaande schade is niet te overzien en mitsdien onwenselijk. Op eerdere verzoeken om te stoppen met uw acties gaat u niet in, zodat ons niets anders rest u te ontzetten als lid.

Wij verwijzen hierbij naar artikel 8 van de statuten dat als volgt luidt:

Artikel 8
Het landelijke bestuur kan bepalen dat een lidmaatschap eindigt door ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting gaat per onmiddellijk in.
Wij betreuren het dat het zover moet komen. U heeft echter ruimschoots de kans gehad te overleggen met het bestuur en uw activiteiten te beëindigen.

Tenslotte wijzen wij u op uw beroepsmogelijkheid bij de ALV zoals weergegeven in artikel 9:

De betrokkene wordt ten spoedigste in kennis gesteld van het besluit tot opzegging of ontzetting met opgave van redenen.
De betrokkene stoot in geval van ontzetting of in het geval van een besluit tot opzegging als in artikel 7 lid 4 sub c bedoeld, binnen één maand na ontvangst van de in het vorige lid vermelde kennisgeving beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Om misverstanden te voorkomen zal de brief u per gewone en per aangetekende post bereiken.
Het Landelijk Bestuur van de NOJG

Getekend door:
Gert-Jan Oplaat voorzitter
Jan Scherpenkate secretaris

de overige bestuurders van NOJG zijn
Maurice Stassen juridische zaken
Robin de Bruine PR en communicatie
Marijn Boom Alg bestuurslid
Marion Logtenberg – Lamers penningmeester

Gert-Jan Oplaat, Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, De toezichthouder, Maurice Stassen, Robin de Bruine, Scherpenkate

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved