Don't judge a book by its cover.

Misschien is dit de grootste fout die de bestuurders en managers van de Nederlandse jagerij hebben gemaakt. Een allochtoon in een vreemd land die bovendien gebrekkig Nederlands schrijft. De varkentje zouden zij snel even wassen. Het KNJV bestuur heeft bijna drie jaar nodig gehad om hun royering dreigement bij de Ereraad daadwerkelijk in uitvoering te brengen.

"Wij verzoeken u dringend geen publicaties op social media of anderszins te plaatsen en het democratisch proces zoals wij dit in de vereniging hebben afgesproken en in de statuten hebben vastgelegd te respecteren." aldus D van Doorn KNJV voorzitter

Kan deze ouderwetse denkwijze de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging nog redden? Daar lijkt het niet op. Monddood maken werkt niet bij de anti's en zeker niet bij vrijgevochten vluchtelingen die voor hun leven zijn gevlucht. Dit als democratisch process bestempelen, illustreert alleen de onvermogen van de KNJV-bestuur. Koninlijk maar allesbehalve hoffelijk.

Ongeacht de uitkomst van de rechtszaak, zullen verenigingen die dictatoriale, elitaire en gesloten denkwijze op na houden, scherp in de gaten gehouden worden.

Stichting De Toezichthouder i.o. zal zich blijven inzetten voor de rechten van de Nederlandse lid. Vereniging bestuurders en managers zijn gewaarschuwd.

Hieronder de volledige email bericht van Jagersvereniging voorzitter D.van Doorn, verstuurt op 28-12-2017

Uw onderstaande email is in het bestuur behandeld. Op verzoek van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zend ik u de volgende reactie:

Dank u voor uw emailbericht. Zoals u inmiddels zult hebben gelezen is in de Algemene Ledenvergadering van december besloten hoe onze vereniging de jachthondendiscipline in de toekomst vorm wil geven. Deze procedure is conform de afspraken die wij in de vereniging hebben gemaakt en zoals die is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglemente. Wij dienden dit besluit af te wachten, alvorens uw mail te kunnen beantwoorden. Inmiddels kunnen wij u het volgende meedelen.

Om met de kern van uw bericht te beginnen, kan van een intern integriteitsonderzoek geen sprake zijn. Het Landelijk Bestuur geeft conform de statuten leiding aan de vereniging. Daaronder valt ook het verenigingsbureau onder leiding van de heer Hoedemaker. Deze laatste heeft het bestuur van zijn acties – die overigens vallen binnen het mandaat dat hij als directeur van onze vereniging heeft – op de hoogte gehouden. Wellicht dat een enkel woord niet geheel politiek correct is geweest, maar in de vele berichten die worden verstuurd kan dit nu eenmaal gebeuren.

Overigens blijkt uit uw mail dat u niet geheel op de hoogte bent van de gang van zaken binnen de vereniging waar u lid van bent. Dit blijkt o.a. uit het feit dat u kennelijk niet weet dat in de meeste provincies een jachthondencoördinator is benoemd door de leden van de provincie. Dat deze ook wel ‘commissaris’ wordt genoemd is geen verwarring maar een lokale keuze.

In de communicatie naar de jachthondentrainingsgroepen die binnen onze vereniging via de provinciale coördinatoren c.q. commissarissen loopt, is steeds aangegeven dat de wijze waarop de binding van onze vereniging met de jachthondenactiviteiten vormgegeven zal worden, wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van ons bestuur. Daarin is niets veranderd. Er is dan ook geen sprake van ‘het advies dat trainingsgroep coördinatoren hebben gekregen voor een eigen oplossing te moeten zorgen’. Als er al sprake is van verwarring en tegenstrijdig advies is dat vooral veroorzaakt door voortijdige en niet voldoende doordachte communicatie op de social media, die zoals bekend mag worden verondersteld, geen deel uitmaken van de lijnen die zijn afgesproken voor de beleidsvorming en – beslissing. Ook de daarin wel genoemde ‘grote toename van het aantal leden door de voorjagers’ is volkomen misplaatst. Het aantal leden van onze vereniging is al jaren redelijk stabiel. Bovendien blijkt uit de diverse onderzoeken onder onze leden dat ca. 700 leden zgn. ‘hondenmensen’ zijn. De overige zijn leden met een jachtakte, die overigens ook veel deelnemen aan hondenactiviteiten. Daar zijn ze immers voor opgezet.

Uw stelling dat er sprake zou zijn van ‘beledigingen en in discredit brengen van een lid en imagoschade berokkenen’ wordt door ons niet onderschreven en is zeker niet van toepassing op het formeel juiste optreden van onze directeur: integendeel.

Er kan in dit geval dan ook geen sprake zijn van enige vorm van excuus aanbieden.

Voor ons is deze zaak hiermee afgedaan. Wij stemmen ons beleid af met de Ledenraad (de vertegenwoordigers van de leden en de WBE’s) en voeren dat uit.

Wij verzoeken u dringend geen publicaties op social media of anderszins te plaatsen en het democratisch proces zoals wij dit in de vereniging hebben afgesproken en in de statuten hebben vastgelegd te respecteren. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat gedrag in strijd met de collegialiteit die leden van de vereniging onderling dienen te betrachten een reden kan zijn een klacht tegen betreffend lid in te dienen bij de Ereraad.

Met vriendelijke groet
w.g. Ir D. van Doorn
voorzitter

Vereniging, Bestuur, Janneke Eigeman, Checks and Balances, Laurens Hoedemaker, Willem Urlings, Jan-Peter Spierenburg, De toezichthouder

© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved